آموزشی
 
وبلاگ آموزشی زراعتکار
>

انسان برای پيروزی آفريده شده است، او را ميتوان نابود کرد ولی نميتوان شکست داد
 
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت۱۳۸۷ توسط احمد زراعتکار
 

به نام خدا

گروه آموزشي تاريخ استان اصفهان

نمونه طرح درس روزانه

مشخصات كلي

پايه تحصيلي: سوم متوسطه

رشته تحصيلي: تجربي-رياضي

كاردانش

تعداد دانش آموزان:

كتاب: تاريخ معاصر ايران

درس : 6

عنوان درس: انقلاب مشروطيت ايران (2)

موضوع درس: مهاجرت كبري و پي آمدهاي آن.

منابع كمكي: تاريخ مشروطه : كسروي، ايران در دوره ي سلطنت قاجار : شميم، انقلاب مشروطيت ايران : رضواني

شماره جلسه:

تاريخ اجرا:

مدت جلسه: 90 دقيقه

تعداد صفحات: 6 صفحه(71-66)

 

اهداف كلي:

  1. حيطه شناختي (دانستني ها) : آشنايي فراگيران با رويدادهاي مهم مشروطيت و نتايج آن
  2. حيطه عاطفي (نگرشي): علاقمندي فراگيران به شناخت جنبه هاي مختلف انقلاب مشروطيت
  3. حيطه رواني – حركتي (مهارتي) : فراگيران بتوانند در زندگي حال و آينده از تجربيات انقلاب مشروطه استفاده كنند و در پيشبرد اهداف انقلاب بكوشند.

 

اهداف جزئي

اهداف رفتاري

سطوح حيطه شناختي

دانش

درك و فهم

كاربرد

تجزيه وتحليل

تركيب

ارزشيابي

فعاليت هاي قبل از تدريس

1.      آشنايي با چگونگي وقايع مربوط به مهاجرت كبرا

فراگير قادر خواهد بود:

§         دليل مهاجرت كبرا را توضيح دهد.

§         محل اقامت مهاجران را نام ببرد.

§         نام علمايي كه در اين مهاجرت حضور داشتند را بيان كند.

§         دليل شهرت اين مهاجرت به كبرا را بيان كند.

 

 

×

×

 

 

×

 

 

 

×

 

 

 

 

2.      آشنايي با اوضاع تهران پس از مهاجرت علما به قم

§         وضعيت شهر تهران را پس از مهاجرت علما به قم تشريح كند.

§         دليل تجمع مردم در باغ سفارت انگلستان را توضيح دهد.

 

×

 

×

 

 

 

 

 

3.      آشنايي با مهم ترين خواسته هاي مهاجران

§         مهمترين خواسته هايي كه در مهاجرت كبرا تحقق يافت را بيان نمايد.

§         با مقايسه درخواست هاي مهاجران صغرا و كبرا، درخواست مشترك آنها را بيان كند.

§         تاريخ ورود ايران در شمار كشورهاي مشروطه را بيان كند.

×

 

 

 

×

 

 

 

 

 

×

 

 

 

4.      شناخت ديدگاه محمدعلي شاه نسبت به مشروطيت

§         دليل عدم دعوت نمايندگان مجالس در مراسم تاجگذاري محمدعلي شاه را بيان كند.

§         دليل موافقت اوليه ي محمد علي شاه با مشروطيت و مخالفت وي با آن پس از رسيدن به سلطنت را بررسي نمايد.

 

×

 

 

×

 

 

 

5.      آشنايي با تفكرات گوناگون درباره ي مشروطيت در هنگام بروز اين رويداد

§         برداشت هاي متفاوتي كه از نظام مشروطيت وجود داشت را با هم مقايسه كند.

§         شخصي را كه از اين اوضاع آشفته سود مي برد، نام ببرد.

 

 

×

 

 

 

×

 

 

 

6.      آشنايي با دوره ي استبداد صغير و چگونگي وقوع آن

§         بهانه ي محمد علي شاه براي سركوب مشروطه خواهان را شرح دهد.

§         حادثه اي كه موجب استقرار دوران استبداد گرديد را بيان كند.

§         برخورد مأموران محمد علي شاه پس از به توپ بستن مجلس را با علما و مشروطه خواهان توضيح دهد.

§         نام دو تن از مشروطه خواهان به دستور محمد علي شاه به قتل رسيدند را ذكر كند.

 

 

 

 

 

 

 

×

 

×

 

 

×

 

 

×

 

 

 

 

 

7.      آشنايي با واكنش شهرهاي مختلف ايران پس از به توپ بستن مجلس

§         اولين شهري كه پس از تعطيل شدن مجلس دست به قيام زد را نام ببرد.

§         نام شهرهايي كه براي دفاع از مشروطيت عليه محمد علي شاه عازم تهران شدند را بيان كند.

§         تاريخ و چگونگي برچيده شدن استبداد صغير را بيان كند.

×

 

×

 

×

 

 

 

 

 

×

 

 

 

 

 

فعاليت معلم

رفتار فراگير

وسايل مورد نياز

شيوه تدريس

زمان لازم

 

فعاليت پيش از تدريس

سلام و احوالپرسي و حضور و غياب

o       ورود به كلاس و احوالپرسي از فراگيران

o       حضور وغياب دانش آموزان

o       رسيدگي به وضعيت غايبين جلسه قبل

o       توجه به وضعيت جسمي و روحي دانش آموزان

به معلم احترام مي گذارند . اعلام حضور مي نمايند. غائبين جلسه قبل مجوز دليل غيبت  را ارائه مي نمايند.

كاربرگ

 

5 دقيقه

 

ارزشيابي تشخيصي

§         آزمون مرحله اي :

-       معلم دانسته هاي قبلي دانش آموزان را ارزشيابي مي كند. سؤالات زير مطرح مي شود:

-       منظور از مهاجرت صغرا كدام رويداد تاريخي است؟

-       مهاجرين چه درخواست هايي از حكومت داشتند؟

-       چرا مردم براي رسيدن به خواسته هاي خود شيوه مهاجرت را انتخاب كردند؟

-       حكومت نسبت به درخواست هاي مهاجرين چه واكنشي از خود نشان داد؟

-       عين الدوله كيست؟

-       معلم با مشخص كردن يكي از دانش آموزان از وي مي خواهد جمع بندي كوتاهي از درس قبل به كلاس ارائه كند.

فراگيران به صورت داوطلب و يا با انتخاب معلم پرسش ها را پاسخ مي دهند.

نوشتن سؤال روي تابلو

پرسش و پاسخ به صورت شفاهي يا كتبي

10دقيقه

 

 

 

§         پيش آزمون :

-       معلم براي جلب توجه فراگيران و ورود به درس جديد پرسش هاي زير را مطرح مي كند:

-       از واژه ي مهاجرت صغرا آيا مي توان حدس زد كه مهاجرت كبرايي هم صورت گرفته باشد؟

-       اگر در دوران مشروطيت مهاجرت ديگري به دنبال مهاجرت صغرا صورت گرفته، به نظر شما اهميت كدام يك مي تواند بيشتر باشد؟ چرا؟

بحث و گفتگوي فراگيران

چيكده ي نظرات روي تابلو نوشته مي شود.

پرسش و پاسخ (شفاهي)

5 دقيقه

 

 

آماده سازي و ايجاد انگيزه

§         معلم با نشان دادن تصاويري از بست نشيني مردم در باغ سفارت انگليس و مهاجرت كبرا و طرح پرسش زير از فراگيران مي خواهد تا درباره ي چگونگي تصاوير ارائه شده و پرسش مطرح شده ابراز عقيده نمايند.

§         چه عاملي مي توانسته در قيام مردم موثر بوده باشد؟

مشاهده

 

 

 

 

پاسخ گويي

تصوير

نوشتن روي تابلو

بارش مغزي و پرسش و پاسخ

10 دقيقه

 

فعاليت هاي حين تدريس

ارائه درس جديد

مرحله ي اول:

معلم: موضوع درس امروز مهاجرت كبرا و پي آمد هاي آن است. با ديدن تصاويري كه مربوط به مشروطه است متوجه شديد كه بعد از مهاجرت صغرا درخواست هاي مهاجرين را كه شاه قول اجراي آن را داده بود تحقق نيافت حوادثي كه منجر به مهاجرت كبرا مي گردد را به روش ايفاي نقش ادامه مي دهيم.

به دقت گوش مي دهند.

 

سخنراني

مرحله اول 5 دقيقه

 

 

 

مرحله دوم:

گزينش دو دانش آموز كه متن هاي آماده شده و وظايف هر كدام در نقش سرباز1 و سرباز 2 در اختيار آنها گذاشته مي شود.

دو نفر از دانش آموزان خارج از كلاس براي ايفاي نقش آماده مي شوند. بقيه دانش آموزان صفحه 66 را مطالعه مي كنند.

كتاب تاريخ

 

مرحله دوم و سوم، 5 دقيقه

 

مرحله سوم:

تنظيم صحنه ، جايگاه سربازها و توضيح درباره ي چگونگي قرائت متن

 

ارائه  دو صورتك كه پشت آنها متن ها نوشته شده است.

 

 

مرحله چهارم:

آماده كردن مشاهده گران:

معلم دانش آموزان را به دقت در مشاهده ي نمايش دعوت مي كند كه در پايان نمايش بتوانند در مورد محتواي درس بحث و گفتگو نمايند.

 

 

 

مرحله چهارم و پنجم 12 دقيقه

 

مرحله پنجم:

اجراي نمايش

متن نمايش ضميمه است.

اجراي نمايش و مشاهده

 

 

 

مرحله ششم:

-       بحث و تبادل نظر فراگيران درباره ي درس كه به صورت ايفاي نقش ارائه شد.

-       جمع بندي فشرده توسط معلم

بحث و تبادل نظر

 

ايفاي نقش

سخنراني

مرحله ششم 7دقيقه

 

 

 

مرحله هفتم:

-       معلم براي آماده سازي ادامه ي درس سؤالاتي مطرح مي كند كه عبارتند از:

حدس مي زنيد كه تشكيل اولين مجلس شورا در ايران مربوط به چه زماني است؟

به نظر شما تشكيل مجلس از خواسته هاي مردم بود يا اينكه حكومت قاجار براي انجام اصلاحات تصميم به تشكيل مجلس گرفت؟

معلم از دانش آموزان مي خواهد در نمايش بعدي به موارد زير توجه كنند:

الف) چگونگي اوج گرفتن حركت مشروطه خواهي

ب) درخواست هاي مهاجران

ج) مهمترين دستاورد مشروطه

سپس سه نفر از دانش آموزان جهت ايفاي نقش براي نقش هاي مظفرالدين شاه، مشاور1 و مشاور 2 انتخاب مي شوند.

متن نمايش ضميمه است.

گوش دادن

 

 

 

 

 

 

 

 

سه نفر خارج از كلاس آماده شوند.

ديگر دانش آموزان صفحه 67 را مطالعه مي كنند.

روي تابلو نوشته مي شود.

 

 

 

 

 

ارائه صورتكهاي مظفرالدين شاه و مشاور يك و مشاور دو كه پشت آن متن ها نوشته شده است.

ايفاي نقش

مرحله هفتم 10 دقيقه

 

 

 

مرحله هشتم:

معلم به روش سخنراني توضيحاتي را پيرامون چگونگي برخورد مستبدانه محمد علي شاه و به توپ بستن مجلس و قيام مردم شهرها ارائه مي كند.

 

 

سخنراني و پرسش و پاسخ

مرحله هشتم 10 دقيقه

 

فعاليت بعد از تدريس

جمع بندي و ارزشيابي پاياني

معلم از دانش آموزان مي خواهد كه با توجه به آنچه از نمايش ديده اند يا از توضيحات معلم فراگرفته اند، به پرسش هاي زير به صورت بحث آزاد پاسخ دهند:

-       چه چيز موجب پيروزي مردم عليه استبداد شد؟

-       مهمترين دستاورد مشروطه چيست؟

-       به نظر شما چرا استبداد صغير دوام نيافت؟

-       مردم كدام شهر در حركت مشروطه خواهي پيشگام شدند؟

توضيح: معلم نظرهاي دانش آموزان را به صورت جمع بندي بر روي تابلو مي نويسد.

بحث و گفتگو

روي تابلو نوشته مي شود.

پرسش و پاسخ

بحث و گفتگو

8 دقيقه

 

 

تعيين تكليف

-       درباره ي يكي از حوادث دوران انقلاب مشروطه مطلب تهيه كنيد.

-       چند منبع درباره ي انقلاب مشروطه دركلاس معرفي كنيد.

يادداشت كردن

 

 

3 دقيقه

 

 


متن نمایش طرح درس تاریخ معاصر ایفای نقش

انقلاب پيروز مي شود

/يك صندلي در وسط مظفرالدين شاه به روي آن نشسته دو مشاور يا وزير در طرف چپ و راست به حالت تعظيم ايستاده اند/

شاه

اين همه خدم و حشم و مأمور و مفت خور دولت چه غلطي مي كنند هان!

مشاور1

قربان عده اي از مردم و علماي تهران به قم رفته اند، ترس و بلاتكليفي شهر را فرا گرفته.

مشاور2

قربان خاك پايتان شايعه تصميم دولت مبني بر حمله به مردم و علماي مهاجر به سرعت پراكنده شده ،

شاه

شما قدرت ساكت كردن مردم را نداريد؟

مشاور 1

قربان تبليغات عوامل مرتبط با سفارت انگليس فضايي درست كرده كه هزاران نفر براي حفظ جان خود در باغ سفارت جمع شده اند.

شاه

سفارت انگليس ، سفارت انگليس، خب ديگر چه

مشاوره2

ما را ببخشيد قربان اونا با نامه و تلگراف با علماي بزرگ مذهبي در نجف ارتباط برقرار كرده اند.

شاه

بله ، يك مشت مردم عامي براي رسيدن به خواسته ها شون دارند هماهنگ عمل مي كنند. اونوقت شما نشسته ايد / بلند مي شود كمي قدم ميزند عصباني است/

ما آمادگي خودمون را براي شنيدن خواسته هاي انقلابيون اعلام مي كنيم.

مشاور1

/كاغذي لوله كرده را از جيبش در مي آورد مي خواند/

قربان اونها چندين خواسته دارند.

شاه

خب بگو ببينم عين خواسته را بخوان بدن جا انداختن يك حرف

مشاور 1

بله قربان   1- بر كناري عين الدوله صدر اعظم مستبد

               2- فراهم كردن زمينه براي بازگشت مهاجران به تهران

شاه

خب

مشاور1

3- ايجاد عدالت خانه و مهم تر از همه تشكيل دارالشورا يا مجلس نمايندگان مردم

/كاغذ را دوباره در جيب خود مي گذارد/

 

مظفرالدين شاه قدم مي زند و مي چرخد

شاه

چاره اي نيست حركت انقلابي مردم ريشه دار تر از اين حرفهاست / مي ايستد/ هيچگونه مخالفتي نمي شود كرد اگر بخواهيم كاري بكنيم به قيمت نابودي حكومت تمام مي شود.

/مي رود مي نشنيد/

دستور مي دهم به خواسته هاي مردم عمل شود.

 

هر دو مشاور سر تعظيم فرود مي آورند

مشاور2

مظفرالدين شاه در اولين قدم صدراعظم مستبد (عين الدوله) را بر كنار كرد.

چون متوجه وضع خطير كشور شده بود در 14 مرداد سال 1285 فرمان مشروطيت را صادر كرد. كه بعدها زمينه ي تدوين قانون اساسي و تشكيل مجلس شوراي ملي فراهم شد.


 

مهاجرت كبري

 

سرباز1

درباره ي مهاجرت كبرا چه شنيده اي

سرباز2

/با نگاهي به اطراف/ مي گويند آيت اله طباطبائي به مظفرالدين شاه نامه نوشته است.

سرباز1

عجب / خب حالا متن نامه چه بوده است.

سرباز2

در مورد اقدامات عين الدوله و خواسته هاي مردم بوده ، البته فكر مي كنم نامه را به دست شاه نرسانده اند.

سرباز1

/يواش/رسانده اند ولي شاه به آن توجهي نكرده است. پس درگيري چندي پيش مربوط به همين قصه است.

سرباز2

آري، چندي پيش مأموران درست يكي از روحانيون را دستگير كردند .

سرباز1

نكند شيخ محمد واعظ را مي گويي.

سرباز2

آري

سرباز1

خب تعريف كن ببينم

سرباز2

در جريان درگيري چند نفر مجروح مي شوند و طلبه اي به نام عبدالحميد نيز به شهادت مي رسد.

سرباز1

حالا فهميدم، پس اين حادثه باعث خشم مردم نسبت به حكومت شده است، درسته

سرباز2

كاملاً درسته ، به همين خاطر رهبران مردم با هم همفكري مي كنند وتصميم مي گيرند براي اعتراض به دولت به نجف و كربلا مهاجرت كنند.

سرباز1

ولي مثل اينكه اين كار انجام نشده

سرباز2

درسته آنها پس از ترك تهران در قم اقامت مي كنند.

سرباز1

اگر كسي مردم را حمايت نكند كارشان بي فايده است.

سرباز2

بر عكس ، اين مهاجرت با حضور آيت الله طباطبائي ، شيخ فضل اله نوري و آيت اله بهبهاني حمايت شده است.

سرباز1

/عجب / پس اين مهاجرت گسترده تر و مهم تر از مهاجرت قبل بوده ، درسته

سرباز2

بله، به همين خاطر به مهاجرت كبرا معروف شده.

سرباز1

حالا فهميدم، خب ديگر چه ميداني بگو

سرباز2

/باخنده/ از زيرزبان من حرف مي كشي ، من ديگر هيچ نمي دانم. برويم.

 

 

هر دو از صحنه خارج مي شودند.

 

 

 


.: Weblog Themes By Pichak :.


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک