وبلاگ آموزشي زراعتکار        *بزرگترین فن زندگی استفاده از فرصت های بی نظیری است که بر ما می گذرد .        *افراد ضعیف الاراده همیشه منتظر معجزات و وقایع خارق العاده هستند، افراد قوی الاراده ، خود خالق معجزات و وقایع خارق العاده هستند         * انسان برای پيروزی آفريده شده است، او را ميتوان نابود کرد ولی نميتوان شکست داد.         * *آنکه می‌خواهد روزی پريدن آموزد، نخست می‌بايد ايستادن، راه رفتن، دويدن و بالارفتن آموزد. پرواز را با پرواز آغاز نمی‌کنند.        *اندیشیدن آسان است و عمل کردن دشوار. اما مشکل ترین کارها عمل کردن به چیز هایی است که می اندیشیم        . مدیریت علم هنر آموخته هاست مدیریت هنر است، هنر آموختن هر آن چه سال ها با سعي و تلاش اندوخته است.         سكوت حصاري است دور حكمت        * بزرگترین فن زندگی استفاده از فرصت های بی نظیری است که بر ما می گذرد.        *سخاوت آن نیست که آنچه را من بیش از تو به آن نیاز دارم به من ببخشی ، بلکه آن است که به من ببخشی ، آنچه بیش از من به آن احتیاج داری         *افراد ضعیف الاراده همیشه منتظر معجزات و وقایع خارق العاده هستند، افراد قوی الاراده ، خود خالق معجزات و وقایع خارق العاده هستند        *آنکه می‌خواهد روزی پريدن آموزد، نخست می‌بايد ايستادن، راه رفتن، دويدن و بالارفتن آموزد. پرواز را با پرواز آغاز نمی‌کنند.         ** انسان برای پيروزی آفريده شده است، او را ميتوان نابود کرد ولی نميتوان شکست داد..       

html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > آموزشی - سوالات امتحاني مطالعات اجتماعی اول دبیرستان از تمامی فصلها


وبلاگ آموزشی زراعتکار 
سوالات امتحاني مطالعات اجتماعی اول دبیرستان از تمامی فصلها

 

 

فصل اول

 

سوالات امتحاني درس اول

 

 

1- شناخت علمي رخا تعريف کنيد با ذکر مثال.            

2- کدام يک از موارد زير نشان  دهنده‎ي «شناخت علمي» وکدام يک نشان دهنده‎ي «شناخت  حاصل از زندگي» است؟                 

الف) سوزاننده بودن آتش

ب) علل افزايش اعتياد

ج) دلايل مهاجرت از روستا به شهر

3- شناختي که همه به سطحي از آن مي رسند عبارتست از شناخت:

الف) غيرعلمي              ب) علمي     

ج) شناخت حاصل از زندگي   د) جواب‎هاي الف و ج

4- دوره‎ي نوجواني را از نظر نيازهاي اجتماعي با دوره‎ي کودکي مقايسه کنيد.

5-  درستي و نادرستي عبارت زير را مشخص کنيد.              

هر فرد تجربه‌ي بيشتري  داشته باشد يا از اطلاعات ديگران بيشتر استفاده کند دامنه اين شناخت گسترده خواهد شد اين نوع شناخت از محيط اجتماعي را شناخت علمي مي ناميم.

6- ازميان گزينه‎هاي زير،مناسب‎ترين گزينه را انتخاب کنيد.   

عالم اجتماعي با بررسي آمار خودکشي در کشورها و دوره هاي مختلف به اين نتيجه مي رسدکه ميزان خودکشي در شرايط ..................... افزايش مي يابد.

الف) رفاه اقتصادي           ب) فقر و گرسنگي ج) جنگ و آشوب د) انفجار جمعيت

7- نتايج شناخت نادرست از محيط اجتماعي را توضيح دهيد و يک مثال نيز بنويسيد.

 

سوالات امتحاني درس دوم

 

 

1- گزينه‎ي صحيح را انتخاب کنيد:

انسان براساس يک ميل طبيعي مي خواهد با ديگران ارتباط برقرار کند که اين رابطه را ....................... مي گويند.  

الف) شکل گيري ما          ب) تعامل اجتماعي ج) گروه د) ارزش

2- تعامل اجتماعي چيست؟ دومورد مثال بزنيد.          

3- گروه چگونه تشکيل مي شود؟                        

4- علل گرايش انسان به زندگي گروهي چيست؟            

5- کامل کنيد:

افرادي که خود را ..........................تلقي مي‎کنند به صورت نسبتاً پايدار  و منظم با يکديگر تعامل دارند يک ................ را تشکيل مي دهند.                   

6- گروه را با توجه به ويژگي هاي اصلي آن تعريف کنيد.

 


سوالات امتحاني درس سوم

 

 

1- گزينه‎ي صحيح را انتخاب کنيد:

الف) گرفتن توپ توسط دروازه بان در بازي فوتبال .......................... است.

الف) هنجار  ب) ارزش      ج) تکليف     د) حقوق نقش

ب) به شکلي از رفتار که فرد با عضويت در گروه، ملزم به انجام آن مي شود، مي گويند.

الف) هنجار  ب) ارزش      ج) کنترل اجتماعي  د) جامعه پذيري

2- يک فرد ايراني چه ارزش ها والگوهاي عملي را بايد بپذيرد؟ (ذکر 3 مورد)

3- ارزش را با ذکر يک مثال تعريف کنيد.              

4- تفاوت هنجار و ارزش را بنويسيد.                  

5- براي بعهده گرفتن نقش مادري و پدري فرد بايد کدام هنجارها را يادبگيرد؟ (براي هر کدام دو مورد بنويسيد.)             

6- هنجار يا الگوي عمل را با ذکر مثال توضيح دهيد.   

7- براي هر يک ازموارد زير دو ارزش بنويسيد.         

الف) مدرسه  ب) خانواده  

8- جاي خالي زير را پر کنيد:                         

الف) به رفتارهايي که فرد با عضويت در گروه بايد آنها را انجام دهد و در صورت رعايت نکردن آنها با مجازات روبرو مي شود ...................... مي گويند.       

ب) به اموري که براي گروه اهميت دارند..................... مي گويند.

1- هنجار    2- ارزش      3- هماهنگي    4- جهت گيري

9- براي مورد زير، دو الگوي عمل مشخص کنيد.          

رعايت نکردن اين الگوهاي عمل براي فرد چه پيامدهايي دارد.

 

10- کدام يک از موارد زير هنجار مي باشد؟            

الف) پيروزي براي تيم فوتبال             ب) يگانه پرستي براي مسلمان

ج) عزت و استقلال براي يک گروه سرزميني    د) رازگويي در يک گروه دوستي.

11- پيروزي در بازي فوتبال مربوط به کدام گزينه است؟  

الف) هنجار  ب) الگوي عمل ج) ارزش      د) الف – ب


سوالات امتحاني درس چهارم

 

 

1- گروههاي مختلف در چه شرايطي موجب نابه ساماني جامعه مي شوند؟                                                     

2- نمونه‌اي از تعارض ميان دوگروه راذکر نماييد که نتايج نامطلوب دارد.

3- گروه ملت حد چه چيزي را در جامعه مشخص مي سازد؟   

4- چهار نمونه از آثار و نتايج وجوداحزاب و  انجمن ها در جامعه را ذکرکنيد.

5- حد هماهنگي و تعارض در جامعه را ........................ مشخص مي کند.                                         

الف) گروه مذهبي           ب) گروه ملت  ج) گروه سياسي   د) گروه اقتصادي

6- حد هماهنگي و تعارض گروهها را درجامعه ............... مشخص مي سازد.

7- مهمترين امتياز وجود احزاب مختلف در يک جامعه را شرح دهيد؟

8- دو نمونه از تضاد ميان گروه ها که براي جامعه مفيد است رابا ذکر دليل بنويسيد.

9- امروزه کلي ترين «ما» که يک واحد تقريباً مستقل است گروه ...............ناميده مي شود.

10- با بررسي روابط ميان گروه هاي مختلف جامعه، دو نوع تعارض را در جدول زير مورد بررسي و ارزيابي قرار دهيد:          

نوع تعارض

نتايج

ارزيابي

1

 

 

2

 

 

11- گروه هايي که ارزش هايشان مغاير با ارزش گروه ملت است را نام ببريد؟ (2مورد)

                                                   

 


سوالات امتحاني درس پنجم

 

 

1- گزينه صحيح را انتخاب کنيد، عضويت در گروه براي فرد ............... خاصي را به دنبال دارد.

                                                   

الف) خودآگاهي            ب) هماهنگي    ج) تضاد و تعارض د) جهت گيري

2- خودآگاهي يعني چه؟                                

3- چرا عضويت در گروه در دوره‎ي نوجواني از اهميت بيشتري برخوردار است؟

4- در دوره جواني چه خصوصياتي (از نظر فکري) در فرد ظاهر مي شود. (2 مورد را نام ببريد)

5- گزينه‎ي صحيح را انتخاب کنيد:

وقتي  ديگران ما رابا هوش بدانند ما مي فهميم که باهوش هستيم. کدام مورد شکل گرفته است؟

جهت گيري     شناخت علمي   خودآگاهي     تعامل اجتماعي

6- گروه در تعيين جهت گيري هاي فرد چه تأثيري دارد؟     

7- گزينه‎ي صحيح را انتخاب کنيد:

برارزش واحترام فرد و انتظارات او از  ديگران چه موردي تأثير مي گذارد؟                                               

الف) رابطه‎ي فرد با فرد   ب) رابطه‎ي فرد باگروه

ج) رابطه‎ي گروه با گروه   د) رابطه احزاب با هم

8- تائيد توانايي ها و استعدادهاي فرد توسط ديگران، چه تاثيري بر شخصيت فرد دارد؟

                                                   


سوالات امتحاني درس ششم

 

 

1- گزينه‎ي صحيح را انتخاب کنيد:

فرد در گروهي عضويت پيدا مي کند که گروه ارزشهاي خود را بر ارزش هاي جامعه ترجيح مي دهد اين عبارت بيانگر کدام آسيب گروهي است.                                                 

الف) دوگانگي ارزشي       ب) بيگانگي از جامعه  ج) مطلق گرايي گروهي        د) گروه گرايي

2- جاي خالي را با کلمه مناسب کامل کنيد:             

فردي که در مقابل انتقاد ديگران واکنش شديدو  اغلب خشونت آميز نشان مي دهد دچار ................. شده است.

3- دوگانگي ارزشي در گروه چه تاثيري بر شخصيت اعضاي گروه دارد؟                                                     

4- عبارات زير مربوط به کداميک از مفاهيم (دوگانگي ارزشي = بيگانگي از جامعه- مطلق گرايي گروهي- تبعيت بي چون و چرا) مي باشد؟                                                

الف) در جهت برخورد با ارزش هاي جامعه عمل خواهد کرد.

ب) شخصيت متزلزلي خواهد داشت.

ج) تعصب نسبت به گروه چشم او را  بر حقايق مي بندد.

5- آسيب هاي گروه را نام ببريد.                      

6- براي اينکه يک گروه دچار آسيب تبعيت بي چون و چرا نشود، جه ويژگي اساسي بايد داشته باشد؟

7- دوگانگي ارزشي چه حالتي را در فرد به وجود مي آورد؟ 2 مورد

8- تبعيت بي چون و چرا چه تاثيري بر شخصيت افراد دارد؟  

9- گروه هاي مختلف در چه شرايطي، جامعه را دچار نابساماني مي کنند؟

10- گزينه‎ي صحيح را انتخاب کنيد:

حکومت هاي فاشيستي و ديکتاتوري کمونيستي در دوره‎ي جديد، نمونه‎ي کدام آسيب گروهي بوده‎اند؟

 

الف) تبعيت بي چون و چرا  ب) بيگانگي از جامعه

ج) دوگانگي ارزشي                       د) مطلق گرايي گروهي

11- بيگانگي از جامعه چيست؟ واگر فردي دچار بيگانگي از جامعه گردد چه ويژگيهايي دارد؟

12- هرکدام از ويژگي هاي زير مختص کدام آسيب گروهي است؟ 

الف) شخصيت متزلزلي خواهد  داشت.

ب) منافع گروه خود را به جامعه ترجيح مي دهد.

ج) توانايي انديشيدن را از دست خواهد داد.

13- مطلق گرايي گروهي يعني چه و فردي که دچار مطلق گرايي گروهي باشد چه ويژگي هايي دارد؟(2مورد)                      

14- گروهي را نام ببريد که ارزشهاي مغاير با ارزشهاي جامعه دارد. سه پيامد عضويت در چنين گروهي را مشخص کنيد.      

15- حالت ضعيف تر مطلق گرايي را توضيح دهيد.         

 


فصل دوم

 

سوالات امتحاني درس اول

 

 

1- دو نقش را نام ببريد و براي هر يک الگوي عمل ذکر کنيد.

2- نقش چه مفهومي دارد؟ رابطه‎ي آن را باهنجار بيان کنيد.

3- نقش را تعريف کنيد.                              

4- کداميک از گزينه هاي زير بيانگر «انتظارات نقش» مي باشد؟

الف) تکاليف ب) حقوق      ج) وظايف     د) تکاليف و حقوق

5- حقوق نقش را تعريف کنيد و يک مثال بزنيد.

6- به مجموعه الگوهاي عملي که فرد در نقش خاص خود انتظار دارد ديگران نسبت به او انجام دهند مي گويند.                

الف) حقوق نقش            ب) تکاليف    ج) هنجار    د) ارزش

7- کلاس خود را در نظر بگيريد. دو نقش را که در آن ذکر کنيد و براي هر يک جدول زير را کامل کنيد.                    

نقش

تکاليف

حقوق

1-

 

 

2-

 

 

8- افراد به چند طريق در جايگاه يک نقش قرار مي گيرند همراه با مثال بنويسيد.                                        

9- درستي و نادرستي جمله زير را مشخص کنيد:

 نقش فرزندي نقشي است که ما خود آن را انتخاب کرده ايم.

 

سوالات امتحاني درس دوم

 

 

1- آرمان اجتماعي را تعريف کرده و يک مثال بزنيد.    

2- پيوند نقشها را با يک مثال به طور خلاصه توضيح دهيد. 

3- منظور از وابستگي متقابل نقش ها چيست؟ مثال بزنيد.

4- گزينه‎ي صحيح را انتخاب کنيد:                     

ارزشهاي مشترکي که هر جمع و جامعه اي براي رسيدن به آنها تلاش مي کنند................آن جمع جامعه ناميده مي شود.

1- آرمان اجتماعي         2- هماهنگي جامعه  3- تعارض اجتماعي             4- پيوند اجتماعي

5- درستي يا نادرستي عبارت زير را مشخص کنيد:          

نقش هاي مختلف در يک گروه بطور متقابل به يکديگر وابسته هستند.

6- «فراهم آوردن شرايط ياددهي و يادگيري مناسب براي دانش آموزان در کلاس درس کدام يک از موارد زير را در بر مي گيرد؟     

الف) حقوق معلم- تکليف دانش آموز        ب) حقوق دانش آموز- حقوق معلم

ج) حقوق دانش آموز- تکليف معلم          د) تکليف دانش آموز- تکليف معلم

7- در جامعه، چه عاملي نقش هاي مختلف را به يکديگر پيوند مي زند؟ چگونه؟

8- جاي خالي را کامل کنيد:

عامل پيوند دهنده نقشها در جامعه ............................ است.

9- پيوند دهنده‎ي نقش ها را چه مي نامند.             

 


سوالات امتحاني درس سوم

 

 

1- مفهوم نظام يا سيستم کدام يک از گزينه هاي زير است؟ 

الف) مجموعه اي از اجزاست.

ب) هر جزء بر اجزاي ديگر اثر نمي گذارد.

ج) هر جزء براي بقاي جزء ديگر کاري انجام ميدهد.

د) مجموعه‎ي به هم پيوسته اجزا است که يک واحد را تشکيل مي دهند.

2- نظام را تعريف نموده و يک مثال براي آن ذکر کنيد.  

3- ويژگيهاي مفهوم نظام چيست؟                       

4- يکي از نظامهايي را که با آن آشنا هستيد، انتخاب کنيد و موارد زير را مانند نمونه بررسي کنيد.                  

1- عناصرمختلف آنرا تعيين کنيد.

2- رابطه اي متقابل اين عناصر را با يکديگر مشخص کنيد.

3- معين کنيد که هريک ازاين اجزاء دراين مجموعه چه کاري انجام مي‌هند وچه اثري برکل نظام  دارد؟

4- تغيير هر يک از اين اجزاء چه تاثيري بر اجزاء ديگر دارد؟

5- يک نظام اجتماعي را مثال بزنيد و موارد زير را در آن بررسي کنيد:                                                

الف) اين نظام اجتماعي از چه نقش هايي تشکيل شده است.

ب) هريک از اين نقش ها چه وظايفي نسبت به يکديگر دارند.

نظام اجتماعي

نقش ها

وظايف متقابل نقش ها

هدف

 

 

 

 

 

6- نظام اجتماعي را تعريف کنيد. دو نظام اجتماعي را نام ببريد.                                                     

7- بااضافه شدن يک فرزند به‌انواده اي که‌قط داراي دونقش همسري است‌چند نقش ديگرشکل مي‌يرد؟                            

8- يک نظام اجتماعي را مثال بزنيد. هدف آن را مشخص کنيد و دو نقش آن را نام ببريد.

سوالات امتحاني درس چهارم

 

 

1- با ذکر مثالي اثرات مطلوب و نامطلوب خرده نظام ها بر نظام اجتماعي کل را بررسي کنيد.

2- براي هر يک از نظام هاي زير دو خرده نظام بنويسيد:

الف) نظام سياسي          ب) نظام اقتصادي

3- نظام اجتماعي متعادل چگونه نظامي است.            

4- نظام اجتماعي به چند خرده نظام تقسيم مي شود؟     

5- نتايج عدم تعادل نظام اجتماعي را بررسي کنيد.     

6- منظور از نظام اجتماعي کل و خرده نظام چيست؟      

7- اگرارزش هاي خرده نظام ها با يکديگر يابا ارزش هاي کلي جامعه مغاير باشد کدام حالت در جامعه بيشتر مي آيد؟   

الف ) عدم تعادل          ب) تضاد طبقاتي   ج) تضاداجتماعي  د) تعادل

8- اثرات يک خرده نظام را در نظام اجتماعي کل بررسي کنيد.  

9- در يک جامعه‎ي درگير جنگ که دچار تعارض شده است خرده نظام اقتصادي چگونه عمل مي کند؟

10- جاهاي خالي را با کلمات مناسب پر کنيد:           

نظام اجتماعي که در برگيرنده‎ي نظام هاي ديگر است نظام ................ ناميده مي شود.

11- نظامي که خرده نظام هاي آن در يک جهت عمل مي کنند چه ناميده مي شود.


سوالات امتحاني درس پنجم

 

 

1- منظور از کنترل اجتماعي چيست. با ذکردونمونه توضيح دهيد.  

2- مفهوم جامعه‎پذيري را تعريف کنيد و مثال بزنيد.    

3- مفهوم «دروني کردن ارزشها» را بيان کنيد.         

4- گزينه‎ي صحيح را انتخاب کنيد:                     

آماده شدن فرد توسط جامعه براي برعهده گرفتن نقش ها را .......................... مي گويند.

الف) تعامل اجتماعي       ب) اجتماع پذيري  ج) آماده سازي   د) تعادل اجتماعي

5- جامعه افراد را به چند شکل اجتماعي مي کند؟       

6- جاهاي خالي را پر کنيد.                           

اجتماعي کردن افراد از طريق اعمال مجازات .......................... مي باشد

7- جريان دروني کردن ارزشها را توضيح دهيد.          

8- رابطه‎ي کنترل اجتماعي با جامعه پذيري را توضيح دهيد. 

9- صحيح يا غلط بودن عبارت زير را مشخص کنيد.        

اجتماعي کردن افراد را از طريق اعمال مجازات دروني کردن ارزش ها مي گويند.

10- کدام مورد دروني شدن ارزش ها را نشان مي دهد.    

الف) سرزنش کودکان توسط والدين          ب) ايستادن پشت چراغ قرمز

ج) عدم رعايت قوانين بازي  د) توهين بزرگترها

11- کامل کنيد.                                     

آماده شدن فرد توسط جامعه براي برعهده گرفتن نقش ها را ................مي گويند.

 

12- گزينه‎ي صحيح را انتخاب کنيد:

اجتماعي کردن افراد از طريق اعمال مجازات را چه مي گويند؟

الف) دروني کردن ارزش ها  ب) جامعه پذيري

ج) عمل کردن به ارزش ها   د) کنترل اجتماعي 

13- کنترل اجتماعي و دروني کردن ارزشها را در موارد زير مشخص کنيد:                                                

الف) در حضور ديگران پاي خود را دراز نکردن.

ب) احترام گذاشتن به افراد مسن

ج) محکوم شدن معتادان به جريمه‎ي نقدي

د) در حضور بزرگان با صداي بلند صحبت نکردن.

 


فصل سوم:

 

سوالات امتحاني درس اول

 

 

1- خانواده را از چند جهت ميتوان بررسي کرد، نام ببريد و توضيح دهيد.                                                

2- براي هر يک از نقش هاي زير دو الگوي عمل بنويسيد: 

الف) نقش پدر             ب) نقش فرزندي

3- آيا خانواده يک گروه است يا يک نظام اجتماعي؟ دلايل خود را توضيح دهيد.                                          

4- از الگوهاي عمل شوهر سه مورد را بنويسيد.         

5- گزينه‎ي صحيح را انتخاب کنيد: چرا پيوند افراد خانواده عميق تر و گسستن آن دشوارتر است؟

الف) چون قانون اجازه‎ي جدايي به زن و شوهر را نمي دهد.

ب) چون زن و مرد درموارد زيادي با يکديگر مشارکت دارند.

ج) چون فرزندان دوست ندارند والدين خود را ترک کنند.

د) به خاطر حفظ آبرو و حيثيت اعضاي خانواده

6- جاهاي خالي را پر کنيد:                           

خانواده را از دو جهت، يکي به عنوان يک ............... و ديگري به عنوان يک .............. مي توان مورد بررسي قرار داد.

7- چرا مي گوئيم خانواده يک نظام اجتماعي است؟       

8- سه تفاوت اساسي خانواده با گروههاي ديگر را نام ببريد.

9- ملاک هاي تمايز گروه ها از يکديگر را بنويسيد.

 


سوالات امتحاني درس دوم

 

 

1- چهار مورد از مهمترين آثار نامطلوب رشد سريع جمعيت را نام ببريد.                                                

2- صحيح يا غلط بودن جمله‎ي زير را مشخص کنيد:         

گاه به دليل توجه بيش از حد پدرو مادر به فرزند، فرد متکي به خود بار مي آيد.

3- چرا در گذشته رشد جمعيت مانند امروز مشکل ساز نبوده است؟ 

4- چرا در گذشته توليد نسل موهبت به شمار مي آمده است؟ (2مورد)                                                     

5- تاثير رشد جمعيت را بر موارد زير بررسي کنيد:       

1- نظام آموزشي           2- بهداشت

6- چرا در گذشته رشد جمعيت سريع نبوده است.           

7- آثار نامطلوب رشد سريع جمعيت را بنويسيد.          

8- مشکل افزايش جمعيت را با توجه به مساله‎ي توليد نسل تجزيه و تحليل کنيد.                                           

9- چرا در روزگار جديد، فرزندان با سرعت گذشته وارد بازار کار نمي شوند؟                                             

الف) چون قانون کار وجود ندارد.

ب) چون بايد برايبرعهده گرفتن کارهاي تخصصي جديدسال‌هاي زيادي رادرمراکزتحصيل سپري کنند.

ج) چون توانايي انجام کارهاي سنگين را ندارند.

د) چون دوست دارند سال هاي بيشتري را استراحت کنند.

10-  دو مورد از تأثيرات خانواده بر نظام اجتماعي کل را نام ببريد.                                                

11- رشد بي رويه جمعيت از نظر مسکن  چه مشکلاتي را در جامعه به وجود مي آورد؟ (دومورد)

12- آثار نامناسب خانواده بر فرد را بنويسيد.        

13- کارکردهاي مطلوب نظام خانواده چيست؟             

14- اگر کشوري در سال 2 درصد رشد اقتصادي و در مقابل 3 درصد رشد جمعيت داشته باشد از نظر اقتصادي چه شرايطي دارد؟

سوالات امتحاني درس سوم

1- نقش خانواده را در حمايت عاطفي فرد وتأمين آرامش رواني توضيح  دهيد.                                                

2- چگونه خانواده بر شکل گيري شخصيت فرد نقش دارد؟ (همراه با ذکر مثال)                                                

3- دليل بقاي نظام اجتماعي خانواده را در طول تاريخ بنويسيد.

4- چه عواملي در خانواده تأثيرات عمده در شخصيت فرد دارد؟

5- کدام خصوصيات ومشخصات موجود در خانواده است که بر شخصيت کودک اثر مي‌گذارند؟ (4مورد)                           

6- زندگي يک زوج جوان از خويشاوندان يا آشنايان خود را در نظر بگيريد چهار مورد ازنقش هاي ارشادي حمايتي خانواده آنها را بنويسيد.                                                     

7- زن و مرد با کارکردن در منزل و بيرون از منزل وتلاش براي تربيت فرزندان، کدام مورد را تحقق مي‌بخشند؟              

الف) آرامش عاطفي                       ب) شخصيت مستقل خويش

ج) نقش ارشاد خانواده                   د) دوام و پايداري خانواده

8- نقش خانواده را در تحقق شخصيت مستقل توضيح دهيد.   

9- نقش ارشادي و حمايتي خانواده را توضيح دهيد.        

10- خانواده چه تأثيري بر جسم و شخصيت فرد دارد؟      

 


سوالات امتحاني درس چهارم

 

 

1- رابطه‎ي گونه هاي مختلف اجتماعي شدن را با ناسازگاري زوجين بررسي کنيد.                                          

2- ريشه‎ي اصلي ناسازگاري زوجين با يکديگر در کجا قرار دارد؟ 

3- دو مورد از علت هاي ايجاد ناسازگاري بين زن و شوهر را توضيح دهيد.                                                

4- عوامل عمده‎اي که در تنوع جريانهاي اجتماعي شدن دخالت دارند و در نتيجه در زندگي زن وشوهر سبب انتظارات متفاوتي از يکديگر مي شود را به اختصار بنويسيد                             

5- دو عامل عمده در تنوع جريان هاي اجتماعي شدن را بنويسيد.

6- گزينه صحيح را انتخاب کنيد:

در ميان همه‎ي دلايلي که براي وجود اختلافات ميان زن و شوهرها مطرح مي شود يک وجه مشترک مي توان يافت و آن عبارت است از:

1- ناسازگاري             2            - عدم توجه به نيازها            

3- يکسان نبودن ارزش ها   4- برآورده نشدن انتظارات

7- ابعاد مهم آسيب هاي نظام خانواده چيست؟           

8- اگر به دنبال راه حلي براي رفع ناسازگاري زن و شوهر هستيم،‌بايد آن را در سطح ..................جست و جو کنيم.   

الف) خانواده             ب) نظام اجتماعي کل   ج) سازمان هاي دولتي         د) نهادهاي خصوصي

 


سوالات امتحاني درس پنجم

 

 

1- تفاوت انتظارات والدين و فرزندان ازکجا ناشي مي شود؟ (نام ببريد)                                                

2- نظر روان شناسان در مورد اصل استقلال وتغيير نقش کودکي و نوجواني چيست؟                                        

3- گونه هاي مختلف اجتماعي شدن چه تاثيري در اختلاف والدين و فرزندان دارد.

4- دو دليل عمده تفاوت انتظارات والدين و فرزندان چيست؟

5- والديني که معتقدند دخترشان بايد زود ازدواج کند اما فرزند آنها معتقد به ازدواج پس از اتمام تحصيلات است دليل اختلاف با فرزندشان چيست؟                                       

الف) تغيير فرهنگ زندگي    ب) تفاوت در ارزشها و اجتماعي شدن

ج) مشکل تهيه‎ي مخارج تحصيل   د) عدم توجه به تغيير نقش

6- وجه اشتراک ناسازگاري فرزندان و والدين چيست؟      

الف) تغيير فرهنگ جامعه    ب) تفاوت انتظارت

ج) گونه هاي اجتماعي شدن  د) نظام اجتماعي کل


فصل چهارم

 

سوالات امتحاني درس اول

 

 

1- انواع فعاليت اقتصادي را نام برده و براي هر کدام يک مثال بزنيد.                                               

2- قاعده‎ي مالکيت را تعريف کنيد و بگوييد چه تأثيري بر جامعه دارد.

3- کدام يک از موارد زير فعاليت اقتصادي نيست؟       

الف) فعاليت معلمان در کلاس ب) تلاش دامداران در مراتع

ج) تلاش کشاورزان در زمين هاي کشاورزي     د) تلاش براي ايجاد تضاد در جامعه.

4- جاي خالي را کامل کنيد:                           

اساس روابط اجتماعي ............... است که در روابط دوستي نشق ندارد.

5- هر کدام از فعاليتهاي زير مربوط به کدام نوع از فعاليت اقتصادي مي باشد.

1- تلاش کشاورزان در زمين هاي کشاورزي     4- تلاش کارمندان در اداره ها و سازمان ها

2- فعاليت کارگران ومهندسان در کارخانه ها  5- پخش فرآورده هاي کارخانه ها

3-  فعاليت معلمان در کلاس درس           6- فعاليت مشاوره اي مؤسسات مختلف

6- فعاليت اقتصادي را با ذکر مثال تعريف کنيد.       

7- براي هر يک از بخشهاي توليد، خدمات و توزيع دو نمونه، فعاليت اقتصادي مثال بزنيد.                                  

8- تفاوت رابطه‎ي دوستانه با رابطه اقتصادي در چيست؟  

9- براي هر يک از موارد زير دو نمونه رابطه اقتصادي بنويسيد.

الف) کارمندان در اداره                 ب) کشاورزان در مزرعه

10- درستي يا نادرستي عبارت زير را مشخص کنيد.         

در فعاليت اقتصادي هدف رفع نيازهاي افراد نيست.

11- رابطه‎ي اقتصادي را با ذکر مثال توضيح دهيد.      

سوالات امتحاني درس دوم

1- در جاهاي خالي کلمات مناسب قرار دهيد:             

نظام اقتصادي يک کشور از سه خرده نظام 1- ............... 2- ................... 3- ............. تشکيل مي گردد.

2- نظام پولي و بانکي چگونه در بالا بردن حجم توليد، دخالت مي کند؟                                                 

الف) تغيير نرخ سود پول    ب) تنظيم قيمت ها

ج)‎تخصيص‎سرمايه‎به‎بخش‎هاي‎مختلف‎اقتصادي         د) دست کاري بر حجم پول در گردش

3- نقش اساسي نظام پولي و بانکي را در فعاليت هاي اقتصادي بنويسيد.                                             

4- دو مورد از خرده نظام هاي نظام توزيع را نام ببريد.

5- نظام توليد را تعريف نموده  و سه بخش آن را با ذکر مثال مشخص کنيد.                                                

6-نظام توزيع چيست؟ چه تأثيري در زندگي اقتصادي دارد؟ 

7- مرکز نظام پولي و بانکي هر کشور کجاست وخرده نظام هاي آن کدامند؟                                              

8- اهداف نظام پولي و بانکي را بنويسيد.              

9- موارد زير را در نظر بگيريد ومشخص کنيد کدام بخش هاي توليدي ازکالاهاي توليد شده‎ي زير استفاده مي کنند و واسطه توليدکنندگان ومصرف کنندگان  محسوب مي شوند.

الف) کارخانه پارچه بافي (تولي کننده) .................... مصرف کننده

ب) کارخانه‎ي چوب بري (توليد کننده) .................... مصرف کننده

10- اجراي سياستهاي پولي به عهده کدام نهاد است؟       

الف) سازمان برنامه و بودجه             ب) وزارت امور اقتصادي

ج) خزانه داري کل کشور    د) بانک مرکزي

11- جاي خالي را پر کنيد.                            

................. نظامي است که حفظ حيات مادي جامعه را بر عهده دارد.

12- نظام توليدي چه نقشي در نظام اقتصادي دارد؟    

  

سوالات امتحاني درس سوم

 

 

1- رابطه‎ي اقتصاد و محيط طبيعي را توضيح دهيد.        

2- اهرمهاي دخالت دولت در نظام اقتصادي را نام ببريد. 

3- فرض کنيد دولت تصميم بگيرد ورود خودرو که ممنوع بوده و در داخل توليد مي شده  است را آزاد کند. اگر قيمت تمام شده‎ي اين کالا درداخل بيشتر از قيمت مشابه خارجي باشد. بگوييد چنين تصميمي بر توليد اين کالا و اشتغال در داخل کشور چه تأثيري دارد؟   

4- بودجه چيست و چگونه بر اقتصاد اثرمي گذارد؟       

5- دو نمونه از پيشرفتهاي بدست آمده درزمينه‎ي علوم مختلف را ذکر کنيد و توضيح دهيد که اين پيشرفتها چگونه بر نظام اقتصادي تأثير گذاشته اند؟                                          

6- در شکل گيري نيازها چه عواملي نقش دارند؟          

7- رشد چه عاملي موجب تضعيف دخالت محيط طبيعي درشکلدهي نظم اقتصادي شده است؟                                     

8- رشد چه عاملي موجب تضعيف دخالت محيط طبيعي درشکل  دهي نظم اقتصادي شده است؟                                     

9- کدام کشور با وجود فقدان منابع طبيعي لازم، توانسته است در رديف کشورهاي صنعتي و پيشرفته قرار گيرد؟                

الف) فرانسه  ب) ژاپن      ج) زلاندنو    د) آلمان

10- دو جامعه‎ي زير را در نظر بگيريد:                 

- جامعه‎اي که در آن زمين را با خيش شخم مي زنند، با آب باران و جويبارها آبياري مي کنند و جمع آوري  محصول به شکل دستي انجام مي گيرد.

- جامعه اي که در آن براي شخم زدن  از تراکتور براي آبياري از پمپ و براي جمع آوري محصول از ماشين کمباين استفاده مي شود.

مهارتهاي لازم براي کشاورز دراين دو حالت را مقايسه کنيد و رابطه‎ي اقتصادي وآموزشي را درآنها بيان کنيد.

11- به نظر شما چه عواملي باعث مي شود که مردم به کالاهاي غيرضروري احساس نياز کنند؟                             

12- رابطه پيشرفتهاي علمي و صنعتي يک کشور را با اقتصاد آن کشور بررسي کنيد.                                          

13- رابطه‎‎ي نظام اقتصادي را بانظام خانواده توضيح دهيد:

14- کدام عامل در فرآيند توسعه  اقتصادي نقش شرايط اقليمي مناسب را ضعيف تر کرده است؟                           

الف) وسعت اراضي قابل کشت ب) رشد صنعت و تکنولوژي

ج) دستيابي به منابع مالي  د) نيروي کار ارزان

 


سوالات امتحاني درس چهارم

 

 

1- اگر صنعت با سرعت بر روابط اقتصادي يک کشور تأثير گذارد، چه مشکلاتي براي جامعه پيش مي آورد؟ چرا؟                  

2- شکل گيري دو فرهنگ متفاوت در جامعه نتيجه‎ي کدام عامل است؟

الف) تضاد طبقاتي         ب) رشد صنعت  ج) رواج‎پول‎پرستي  د) ‎عدم‎تعادل‎نظام‎اقتصادي

3- بررسي کنيد در هر يک از موارد زير در روابط اجتماعي و جوامع مذکور چه تغييراتي به وجود خواهدآمد؟                   

الف) ورود  برق به روستا  ب) جايگزيني خودرو به جاي درشکه در يک شهر

4- رواج پول پرستي را به عنوان يکي از پيامدهاي نامناسب نظام اقتصادي شرح دهيد.                                    

5- صحيح يا غلط بودن جمله‎ي زير را مشخص نماييد:        

رواج پول پرستي از پيامدهاي مناسب نظام اقتصادي است.

6- کدام يک از موارد زير از پيامدهاي نامناسب نظام اقتصادي است؟                                                 

الف) حفظ حيات مادي- تحول جامعه          ب) تحول جامعه- تضاد طبقاتي

ج) ارزشي شدن پول- تحول جامعه            د) ارزشي شدن پول- تضاد طبقاتي

7- نظام اقتصادي چگونه برتحول نظام اجتماعي تأثير مي‎گذارد؟ توضيح دهيد.                                                

8- نظام اقتصادي چگونه موجب تضاد طبقاتي مي شود؟     

9- پيامدهاي مناسب و نامناسب نظام اقتصادي را نام ببريد.

 


سوالات امتحاني درس پنجم

 

 

1- نتايج و آثار شغل و شاغل شدن را نام ببريد:        

2- رابطه‎ي شغل و بروز خلاقيت فردي را با ذکر مثال توضيح دهيد.

3- چرا شاغل بودن شرط اصلي و مهم  ازدواج به خصوص براي پسران است؟

4- شاغل، شغل ومصرف کننده را تعريف کنيد.            

5- صحيح با غلط بودن جمله هاي زير را مشخص کنيد:      

شغل يکي از راههاي بروز خلاقيت است.

يکي از وجوه بزرگسال شناخته شدن جوان، داشتن مهارت است.

6- زماني که فرد در نظام اقتصادي نقشي بر عهده ندارد در اين حالت رابطه‎ي وي با نظام اقتصادي رابطه‎ي ...................... است.                                                 

الف) مصرف کننده          ب) توليد کننده   ج) توزيع کننده  د) دوستانه

7- جالي خالي را با کلمات مناسب پر کنيد:              

در روزگار ما ....................... قدرت و نفوذ و بهره وري مادي از زندگي تا حد زيادي به شغلي بستگي داردکه فرد انتخاب مي کند.

8- چرا انتخاب شغل در زندگي انتخاب بسيار اساسي و مهم است؟ 

9- رابطه فرد با نظام اقتصادي که در تمام طول عمر ادامه دارد کدام است؟                                            

الف) نقش مصرف کنندگي     ب) نقش توليدکنندگي

ج) شاغل بودن                           د) مورد ب و ج

10- کدام انتخاب بسيار اساسي ومهم است و بر همه وجوه زندگي آينده فرد اثر مي گذارد؟                              

الف) انتخاب همسر          ب) انتخاب شغل ج) انتخاب نماينده    د) انتخاب حزب سياسي

11- دو رابطه مهم نظام اقتصادي و فرد را بنويسيد.    

 

سوالات امتحاني درس ششم

 

 

1- فرد چه خصوصيتي بايد داشته باشد تا بتوانند وظيفه‎ي معلمي را به عهده گيرد. (ذکر 4 خصوصيت)

2- چهار مورد از عوامل عمده در انتخاب شغل را نام ببريد.

3- خويشتن پنداري را با ذکر مثال توضيح دهيد.         

4- فردي که آرامش عدم تحرک جزء تصور وي از خودش است و به کاري پرتحرک مشغول مي شود به چه مشکلاتي دچار خواهد شد؟       

5- در کدام يک از مشاغل زير داشتن توانايي ذهني و انتزاعي قوي شرط احساسي محسوب مي شود.                              

الف) کارگري ب) مهندسي    ج) مديريت    د) حسابداري

6- فائزه مي خواهد راجع به شغل آينده خود تصميم بگيرد، او مي خواهد حتماً در شغلش موفق باشد و در آينده ازآن احساس رضايت کند، به نظر شما شغل خودرا چگونه انتخاب کند تا بيشترين خلاقيت و بازدهي را در آن داشته باشد؟                                 

7- با ذکر مثال تأثير محيط و شرايط اقتصادي واجتماعي بر انتخاب شغل را توضيح دهيد.                                   

8- اگر فردي با دامپروري مشغول شود اما خانواده‎ي او پرداختن به اين شغل را کاري بهبود و پرمشغله بدانند، او چه شرطي را براي انتخاب شغل رعايت نکرده است؟                          

الف) محيط‌ و شرايط‌ اجتماعي ب) خويشتن پنداري

ج) مهارت                 د) علاقه

 


سوالات امتحاني درس هفتم

 

 

1- بيکاري را تعريف کنيد.                           

2- عوامل موثر بر بيکاري را نام ببريد.               

3- انواع بيکاري زير را مشخص کنيد:                  

الف) کوپن فروشي                        ب) کارگر ساده ساختمان

ج) فردي که نه کار دارد نه درآمد        د) معلم شيمي که فيزيک تدريس مي کند.

4- رکود اقتصادي چيست و در بيکاري چه نقشي دارد؟     

5- فردي که مهندس برق است ولي به رانندگي تاکسي مي پردازد، دچار کدام يک از موارد زير مي باشد؟                        

الف) بيکاري آشکار        ب) بيکاري پنهان  ج) اشتغال کاذب  د) بيکاري فصلي

6- آسيب هاي نظام اقتصادي را نام ببريد.              

7- مشاغل «واسطه  گري» داراي چه مزايايي هستند که افراد ترجيح مي دهند دراين مشاغل، مشغول به کار شوند؟              

8- فردي که داراي مدرک ليسانس مي باشد و به نامه رساني ادارات مشغول است کدام يک از بيکاري هاي زير شامل او مي شود؟  

الف) بيکاري آشکار        ب) بيکاري فصلي   ج) اشتغال کاذب  د) بيکاري پنهان

9- انواع بيکاري را در هر يک از موارد زير مشخص کنيد:

الف) فالگير               ب) فرد ديپلمه اي که شغل و درآمدي ندارد

ج) پزشک عمومي که راننده تاکسي است      د) کارگر ساختماني در مناطق سردخيز

10- منظور از بيکاري آشکار و فصلي چيست با ذکر مثال بنويسيد.

11- درچه مواردي جامعه قادر به سرمايه گذاري و ايجاد مشاغل جديد نخواهد بود؟                                           

12- بيکاري پنهان را با يک مثال تعريف کنيد.         

13- عدم تعادل در نظام اقتصادي چگونه موجب بيکاري مي شود(با ذکر مثال توضيح دهيد)

14- کدام يک از موارد زير جزء عوامل بيکاري به حساب نمي آيد:

الف) رشد جمعيت            ب) ماشيني شدن ج) نظام آموزشي  د) نظام اداري

15- چگونه ماشيني شدن يا اتوماسيون موجب بيکاري مي شود؟


فصل پنجم

 

سوالات امتحاني درس اول

 

 

1- نظام سياسي را تعريف کنيد و با نظام اقتصادي مقايسه کنيد.

2- صحيح يا غلط بودن جمله زير را مشخص کنيد:          

عمده ترين وظيفه نظام سياسي حفظ تعادل نظام اجتماعي است.

3- حق استفاده از زور به عهده کدام مورد ذيل است؟

الف) نظام خانواده        ب) نظام سياسي ج) نظام آموزشي  د) نظام اقتصادي

4- نقش سياسي و نظام سياسي را تعريف کنيد.           

5- وظيفه‎ي نظام سياسي چيست؟                         

6- جمله‎ي زير را کامل کنيد:                          

وظيفه‎ي نظام سياسي ..................... نظام اجتماعي است.

7- جمله‎ي زير را کامل کنيد:                          

نقش هايي که باهدف .......... در نظام اجتماعي شکل گرفته  اند نقش هاي سياسي ناميده مي شود.

8- چه عواملي موجب حفظ تعادل نظام اجتماعي مي شود؟   

9- براي هر يک از عوامل بر هم زننده‎ي تعادل نظام اجتماعي که در زير آورده شده است يک نمونه ذکر کنيد:                  

الف) انحراف از قانون

ب) تهديد خارجي

10- کدام يک از موارد زير مربوط به نظام سياسي نمي باشد؟

الف) يافتن راه حل براي رفع مشکلات سياسي  ب) مجازات مجرمان و حل درگيري ها

ج) دفاع از جامعه در مقابل جوامع ديگر   د) اجتماعي کردن کودکان.

 

سوالات امتحاني درس دوم

 

 

1- نظام قانوني ونظام خودکامه رابا ذکر سه مورد از هر کدام مقايسه کنيد.                                         

2- انواع نظام سياسي را نام ببريد.                   

3- چهار مورد از ويژگي هاي نظام خودکامه و نظام قانوني را بنويسيد.                                             

4- شيوه‎ي معمول ومطلوب دخالت مردم درسياست چيست؟ دو نمونه از آن را بنويسيد.

5- يک ويژگي را در نظر گرفته، آن را در نظام خودکامه و نظام قانوني با هم مقايسه کنيد.                            

6- صحيح يا غلط بودن جمله‎ي زير را مشخص کنيد:         

در نظام خودکامه، افراد با صلاحيت از اقشار مختلف مي توانند به حکومت برسند.

7- صحيح يا غلط بودن جمله‎ي زير رامشخص کنيد.          

به نظام سياسي که قانون مبناي عمل هم باشد نظام قانوني مي گويند.

8- چرا نظام خودکامه ديگر قادر به حفظ تعادل نظام اجتماعي نبود؟                                                

9- نظام سياسي خودکامه حول وجود چه افرادي شکل مي گرفت؟

10- در مقايسه‎ي نظام خودکامه و نظام قانوني کدام گزينه صحيح نيست؟                                                

الف) در نظام خودکامه قدرت از آن زورمندان است درنظام قانوني از آن مردم است.

ب) در نظام خودکامه سخن شاه قانون است ولي در نظام قانوني وجود دارد و در نظام قانوني همه برابرند.

11- نظام قانوني چه ويژگي هايي دارد؟                

12- نظامي که حاکم مسلط بر مردم است چه نام  دارد؟   

13- نظام سياسي گروه سرزميني يا ملت داراي چه ويژگي هايي است؟


سوالات امتحاني درس سوم

 

 

1- انتخاب رهبر با کدام نقش سياسي زير است؟           

الف) شوراي اسلامي شهر     ب) نمايندگان مجلس

ج) مجلس خبرگان                           د) شوراي نگهبان

2- وظايف و اختيارات رئيس جمهور را بنويسيد.          

3- از وظايف واختيارات رهبر4 مورد را بنويسيد.        

4- کار اصلي شوراي نگهبان چيست؟                     

5- ذکر کنيد موارد زير جزء وظايف کدام نقش است؟      

الف) قانون گذاري         ب) انتخاب وزيران ج) دستورجنگ وصلح             د) انتخاب رهبر

6- پاسخ دهيد: رهبر به وسيله چه کساني انتخاب مي شود؟ 

                استيضاح وزيران به عهده چه کساني است؟

7- نقش رياست جمهور را تعريف نموده و دو مورد از صلاحيت هاي اين نقش را بنويسيد.                                      

8- در جاي خالي کلمه مناسب قرار دهيد:                

در رأس نظام جمهوري اسلامي ايران نقش ............... قرار دارد.

9- «قانون گذاري» از وظايف کدام يک از نقش هاي سياسي زير مي باشد.                                                

الف) رهبر    ب) رئيس جمهور ج) نمايندگان مجلس  د) مجلس خبرگان

10- براي هر يک از نقش هاي زير يک وظيفه از سمت چپ مشخص شده هر کدام از اين وظايف که با نقش سمت راست مطابقت دارد، تعيين نماييد:                                                     

الف) رهبر                 ب) استيضاح

ج) رئيس جمهوري                          د) اعلان جنگ و صلح

11- درقانون اساسي چند نوع شورا پيش بيني شده است؟ آن ها را بنويسيد

                                                   

12- پاسخ مناسب  را از ميان پاسخ هاي ستون مقابل پيدا کنيد:

الف) تنفيذ حکم رئيس جمهور از وظايف آن به حساب مي آيد.  مجلس شوراي اسلامي

ب) انتخاب رهبر از وظايف آن به حساب مي آيد.     رهبر

ج) استيضاح وزيران از وظايف آن است.        مجلس خبرگان

د) نظارت بر کار وزيران از وظايف آن است.       شوراي شهر

ذ) قوانين مصوب مجلس را با شرع و قانون اساسي انطباق مي دهد.             رئيس جمهور

                                       شوراي نگهبان

13- کداميک از گزينه هاي زير جزء وظايف رئيس جمهور است؟ 

الف) رياست قوه‎ي مجريه     ب) دادن رأي اعتماد

ج) انتخاب وزيران ومعرفي آنها به مجلس      د) مورد الف و ج صحيح است.

14- جاي خالي را کامل کنيد.                          

انتخاب رهبر و تشخيص عدم صلاحيت رهبري از وظايف ..................است.

15- نظارت بر حسن اجراي سياست هاي کلي نظام بر عهده‎ي کدام يک از نقش هاي زير است؟                                  

الف) رهبر    ب) رئيس جمهور ج) رئيس قوه‎ي قضائيه  د) نمايندگان مجلس

16- مشخص کنيد موارد زير جزء صلاحيت ها يا وظايف کدام نقش هاي سياسي هستند.

نظارت بر حسن اجراي سياست هاي کلي نظام

مدير و مدبر بودن

انطباق قوانين  مصوبه مجلس با شروع و قانون اساسي

اعطاي نشان هاي دولتي

17- از ميان گزينه‌هاي زيرکدام يک شوراهاي هدايت و جهت‌دهي نظام‌اجتماعي کل محسوب مي‌شود؟                           

1- مجلس شوراي اسلامي- شوراهاي محلي        2- مجلس شوراي اسلامي- شوراي نگهبان

3- مجلس دانش آموزي- شوراهاي محلي         4- شوراي نگهبان- مجلس دانش آموزي

18- نمودار روبرو را کامل کنيد:                      

 

19- دو مورد از وظايف واختيارات نمايندگان مجلس را بنويسيد.  

 


سوالات امتحاني درس چهارم

 

 

1- صحيح يا غلط بودن جمله‎ي زير را مشخص کنيد.         

رسانه هاي گروهي جزء نظام سياسي کشور نيستند.

2-  اثار و نتايج وجود احزاب وانجمن ها در جامعه کدام اند.  

3- با ذکر سه نمونه از راه هاي مشارکت سياسي مشخص کنيد چه عاملي اشکال مختلف فعاليت هاي سياسي را دريک جامعه تعيين مي کند. 

4- فعاليت سياسي را تعريف کنيد.                     

5- صحيح يا غلط بودن جمله‎ي زير رامشخص کنيد:          

در نظام قانوني گروه هاي مختلف، حزب و انجمن تشکيل مي دهند وبه فعاليت سياسي مي پردازند.

6- احزاب و انجمن ها به چه منظور از رسانه ها بهره مي گيرند.  

7- صحيح يا غلط بودن جمله‎ي زير را مشخص کنيد:         

صدا و سيما، روزنامه ها و مجلات جزء‌نظام آموزشي  ژکشور محسوب مي شوند.

8- نقش رسانه هاي گروهي درفعاليت سياسي چگونه است؟   

9- به چه وسيله مي توان از تحولات  ناگهاني در يک جامعه جلوگيري کرد؟                                                 

الف) توجه به اقتصاد جامعه ب) توجه به چند قشر از اقشار مردم

ج) وجوداحزاب و انجمن ها   د) توجه به اقشار محروم در جامعه

10- اشکال مختلف فعاليت سياسي را نام ببريد.           

11- اهداف تشکيل احزاب را بنويسيد.                  

12- دو مورد از تأثيرات نامطلوب رسانه ها بر جامعه را بنويسيد.                                                     

13- مردم ما، در راهپيمايي بيست و دوم بهمن چه اهداف سياسي را دنبال مي کنند؟                                       

الف) اعلام حمايت از نظام و برنامه هاي آن ب) نشان دادن قدرت سياسي کشور

ج) اهداف و مواضع شخصي    د) موارد الف و ب

14- منظور از آراء عمومي بي واسطه و با واسطه چيست؟ با ذکر مثال توضيح دهيد.                                     

1- اعلام حمايت از نظام و برنامه هاي آن   2- نشان دادن قدرت سياسي کشور

3- اهداف و مواضع شخصي    4- موارد الف و ب

15- منظوراز آراء‌عمومي بي واسطه و با واسطه چيست؟ با ذکر مثال توضيح دهيد.                                          


سوالات امتحاني درس پنجم

 

 

1- راه هاي مختلف براي شناسايي نامزدها درزمان انتخابات نمايندگي يا رياست جمهوري را به اختصار بنويسيد.                 

2- در زمان انتخابات کانديداها چه فعاليت هاي سياسي انجام مي دهند.                                                

3- منظوراز انتخاب کور در تعيين نماينده چيست؟         

4- جمله‎ي زير را با کلمه‎ي مناسب کامل کنيد:           

فرد در تفويض................. به فرد ديگر (انتخاب نماينده) نقش محوري و مهمي بر عهده دارد.

5- کدام يک از موارد زير مراحل انتخاب نماينده را به ترتيب نشان مي دهد؟                                              

الف) شناسايي کانديداها- مشخص کردن هدف- تشخيص و ارزيابي- رأي

ب) شناسايي کانديداها- تشخيص و ارزيابي- مشخص کردن هدف- رأي

ج) تشخيص و ارزيابي- مشخص کردن هدف- شناسايي کانديداها- رأي

د) مشخص کردن هدف- شناسايي کانديداها- تشخيص و ارزيابي – رأي

6- چهار مورد از مواردي که نشان دهنده‎ي انتخاب کور فرد در جريان انتخابات است، ذکر کنيد.

7- در جاي خالي کلمه مناسب قرار دهيد:                

اگر شهروند بخواهد بدون انتخاب هدف رأي دهد، انتخاب او......................... است.

8- از شعار زير چه برداشت هاي متفاوتي مي شود، آن را بنويسيد                                                      

حمايت از مستضعفان

9- کدام يک از گزينه هاي زير جزء مراحل انتخاب نيست؟   

الف) هدف از انتخاب       ب) انتخاب شايسته ج) شناسايي نامزدها             د) تشخيص و ارزيابي

10- مهم ترين نقش و کار فرد در نظام سياسي قانوين کدام است؟

الف) انتخاب نماينده       ب) شرکت در تظاهرات   ج) عضويت در احزاب        د) درج مقالات سياسي

11- چگونه نماينده ممکن است از شعارهاي کليشه اي استفاده کند،‌مثال بزنيد                                       

سوالات امتحاني درس ششم

 

 

1- ايجاد صلاحيت براي به عهده گرفتن نقش هاي سياسي توسط کدام نظام صورت مي گيرد؟                                         

2- مدرسه در ارتباط با نظام سياسي دردو جهت عمل مي کند، آن دو را ذکرکنيد.

3- شيوه‎ي اجتماعي شدن افراد در خانواده ومدرسه چه تأثيري در فعاليت هاي اقتصادي و سياسي آنان دارد؟                

4- با ذکر يک نمونه رابطه تربيت خانوادگي و رفتار سياسي را بيان کنيد.                                                

5- ايجاد  گرايش منفي يا مثبت در فرد نسبت به نظام و عمل سياسي به وسيله کدام مورد ايجاد مي شود؟                      

الف) خانواده                           ب) گروه دوستان و همسالان

 ج) دانشگاه وخانواده                   د) مدرسه

6- دونمونه از تأثيرات نظام سياسي را بر خانواده بنويسيد.

7- هرگاه سياسيت گذاران در مقابل تهديد خارجي به اين نتيجه برسند که بايد «توليد مثل»  افزايش يابد، اين اقدام به کدام مفهوم زير اشاره دارد؟                                

الف) تاثيرات خانواده بر نظام سياسي      ب) تاثير نظام سياسي بر خانواده

ج) تاثير خانواده بر ارتش  د) عدم تاثير سياست بر خانواده

8- دو خانواده‎ي زير را درنظر  بگيريد:                

خانواده‎اي که در آن والدين در فعاليت سياسي مشارکت مستمر دارند.

خانواده‎اي که در آن والدين فعاليت سياسي را امري بيهوده مي دانند.

براي هرخانواده سه رفتار سياسي ذکر کنيد.

9- دو نمونه ازناهماهنگي ميان خانواده و نظام سياسي را بنويسيد.                                                     

10- افرادي که مي بايست نقش هاي سياسي را به عهده بگيرند چه مهارت هايي بايد داشته باشند؟

تربيت اين افراد بر عهده چه کسي يا سازمان مي باشد؟  

سوالات امتحاني درس هفتم

1- چرا نفوذ گروه بندي هاي اقتصادي و سياسي را مي توان يک آسيب دانست؟                                               

2- هنگامي که حکومتي مشروعيت خود را از دست بدهد چه نتايجي خواهد داشت؟

3- آسيب خويشاوندگرايي را در نظام سياسي توضيح دهيد. 

4- مهم ترين آسيب نظام سياسي چيست؟                  

الف) خويشاوندگرايي                     ب) عدم مشروعيت 

ج) گروه گرايي                          د)‎گروه‎بندي‎ اقتصادي ‎در سياست.

5- کلمه‎ي مناسب در جاي خالي بنويسيد:                 

شناخت آسيب هاي نظام ..................... بيش از شناخت آسيب هاي نظام هاي ديگر اهميت دارد.

6- آسيب هاي نظام سياسي را نام ببريد:                

7- در چه صورتي يک حکومت مشروعيت خود را زير سوال مي برد؟  

الف) بي توجهي به قدرت همسايگان          ب) نارضايتي ملت از حکومت

ج) زير پا نهادن قانون اساسي             د) وابستگي دولت به بيگانگان

8- مهم ترين آفت نظام سياسي چيست؟ دليل خود را بيان کنيد.  

9- جاي خالي را با کلمه مناسب پر کنيد:               

مهم ترين ميثاق هر ملت ...................... آن جامعه مي باشد.

10- چرا نفوذ گروه بندي هاي اقتصادي در سياست يک آسيب شناخته مي شود؟                                              

الف) زيرا موجب  فساد و بي بند و باري در جامعه مي شود.

ب) زيرا نمايندگان مردم از نماينده تمام آحاد ملت به نماينده قشر خاصي تبديل مي شود.

ج) موجب خويشاوندگرايي در جامعه مي شود.

د) موجبات دخالت نظاميان در امور سياسي (کودتا) فراهم مي شود.

11- مهمترين آفت نظام سياسي چه نام دارد؟ نام برده وآن را شرح دهيد.

 

 

 

منبع

 

http://abutaleby.blogfa.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

     |   نویسنده : احمد زراعتکار   |   گروه عمومی   |   لینک به نوشته   آموزشی

اینجانب احمد زراعتکار مدیر یکی از آموزشکاههای راهنمایی آموزش و پرورش شهرستان بجنورد در استان خراسان شمالی می باشم این وبلاگ آموزشی را برای استفاده ی تمامی دانش آموزان گرامی و دبیران ارجمند طراحی کرده ام .امیدوارم با نظرات سازنده همیار ما باشید.ضمنا جهت دسترسی آسان به موضوعات مورد نظر از سایتهای مختلف آموزشی نیز با ذکر منبع (رعایت حقوق نویسنده ) استفاده شده است. باتشکر

آرشیو مطالب دی ۱۳۹۲
مهر ۱۳۹۱
اردیبهشت ۱۳۹۱
آبان ۱۳۹۰
آذر ۱۳۸۹
مرداد ۱۳۸۹
خرداد ۱۳۸۹
بهمن ۱۳۸۸
دی ۱۳۸۸
آبان ۱۳۸۸
شهریور ۱۳۸۸
تیر ۱۳۸۸
اردیبهشت ۱۳۸۸
فروردین ۱۳۸۸
اسفند ۱۳۸۷
بهمن ۱۳۸۷
دی ۱۳۸۷
آذر ۱۳۸۷
آبان ۱۳۸۷
مهر ۱۳۸۷
شهریور ۱۳۸۷
مرداد ۱۳۸۷
تیر ۱۳۸۷
خرداد ۱۳۸۷
اردیبهشت ۱۳۸۷
فروردین ۱۳۸۷
اسفند ۱۳۸۶
بهمن ۱۳۸۶
دی ۱۳۸۶
آذر ۱۳۸۶
آبان ۱۳۸۶
مهر ۱۳۸۶
شهریور ۱۳۸۶
مرداد ۱۳۸۶
تیر ۱۳۸۶
خرداد ۱۳۸۶
آرشيو
آرشیو موضوعی نمونه سوالات امتحانی ابتدایی-راهنمایی-دبیرستان
لینگستان آموزشی
آیین نامه های اجرایی ،آموزشی و امتحانات مدارس
دانستنی های خراسان شمالی
طرح درس روزانه و سالانه
تقویم اجرایی شورای دبیران
تقویم اجرایی سالانه آموزشگاه
برنامه اجرایی سالانه آموزشگاه
گالری عکس
عمومی
طنز ، شعر ، معما و سرگرمی
روانشناسی
مدیریت آموزشگاهی
آموزشی
مقاله ها
خاطرات و رخدادها
لینک دوستان وزارت آموزش و پرورش
وزارت علوم، تحقبقات و فناوري
دفتر برنامه ریزی و تالیف كتب درسی
سازمان آموزش و پرورش خراسان شمالي-فیش حقوقی
سایت مدیران ابتدایی بجنورد
پورتال مدارس خراسان شمالی
رزرو اینترنتی اسکان فرهنگیان
آدرس پايگاه هاي اينترنتي عمومي
آدرس پايگاه هاي اينترنتي خبري
آدرس پايگاه هاي اينترنتي آموزشي
آدرس پايگاه هاي اينترنتي ويژه كودك
آدرس هاي اينترنتي موزه ها و نمايشگاه ها
آدرس پايگاه هاي اينترنتي دانشگاههاي داخلي
آدرس پايگاه هاي اينترنتي ورزشي
متن قرآن همراه با ترجمه استاد حسين انصاريان
فهرست سايتهاي مرتبط /مفيد باآموزش و پرورش
سایت های مرتبط با آموزش از راه دور
ترجمه متون انگلیسی به فارسی
لغت نامه دهخدا
فرهنگ لغت،انگلیسی ،فرانسه
تفسیر نمونه
تفسير الميزان
چه کسانی به شمالینک داده اند؟
پر بيننده ترين سايتها
سازمان دانش آموزی ایران
سازمان سنجش و آموزش كشور
دانشگاه پيام نور
جاذبه های گردشگری ایران
ليست دانشگاههاي جهان
ليست كالجها و دانشگاههاي آنلاين
جامعه شناسی ایران
خبرگزاري هاي ايران
روزنامه هاي ايران
ساعتهاي جهان
موتورهاي جستجوگر
سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران
مرکز آمار ایران
سایت اهداء عضو
گل آقا (کيومرث صابري)
آپلود عکس
ليست وبلاگ هاي بروزشده
نظامهای آموزشی 40کشور جهان
یونیسف
شبستان
شبکه آموزشی رشد
پرداخت اینترنتی قبوض
مخابرات 118
شرکت مخابرات خراسان شمالی- پرداخت قبوض
طراحی وب سایت
مدیریت وبلاگ شخصی
لینک روزانه وب سایت پ شهدای فرهنگی
مقاله | تحقیق | حقوقی
بجنورد1400
كميسيون فناوري اطلاعات وارتباطات بجنورد
تفکر زیبا
کمک درسی
از فرش تا عرش
آموزشگاه بدر
دبستان پسرانه شهدای فرهنگی بجنورد
غیر انتفاعی اسوه بجنورد
دبستان ابتدایی وحدت بجنورد
دبستان شهید حسن ملایی حمیدآباد
دایرکتوری سایتهای آموزشی
تکنولوژی آموزشی
گروههاي آموزشي ن2 تبريز
دنیای حرفه و فن
بزرگترین وبلاگ آموزشی
تحولات حسابداری در ایران
دوست کجا؟ راه کدام؟
گروههای آموزشی ن 2 کرج
گروه درسی حرفه و فن میناب
گروه علوم اجتماعی اصفهان
سازمان دانش آموزی ن 1 کرج
زبان انگليسي سرايان
سرگروه تربیت بدنی رباط کریم
آموزش ابتدايي زير بناي آموزش و پرورش
بزرگترین مرکز اختصاصی کامپیوتر
مدیریتی اقتصادی رسانه ای
آموزش گام به گام عربی
بانک مقالات علمی
ترانه های کودکان
مختصري درباره خراسان شمالي
مدیر مدرسه
مدیریت نوین مدارس
مدیریت مدارس
تستهای کنکورعربی عمومی
آرزو شیرین زبان
نوشته های یک معلم
گروه آموزشی حرفه وفن کنگان
گروه آموزشی انگلیسی کنگان
آرشیو پیوندهای روزانه نویسندگان وبلاگ خروجی وبلاگ feed

Powered by WebGozar